Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijschool Rob Dekker

Algemeen

Onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bij onze rijschool gekochte lespakketten of examens.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen voor de categorie A, B, BE en de daarbij behorende CBR, BNOR en Faalangst examens.

Artikel 1 – Rijopleiding

1.1 De rijopleiding omvat lessen gegeven door een bevoegde rij-instructeur.
1.2 Alle lessen hebben een duur van 45 minuten en worden in blokuren afgenomen
1.3 De cursist moet bevoegd zijn om rijles te mogen volgen, én bevoegd zijn om te mogen rijden.
1.4 De rijlessen moeten minimaal 1 maal per week worden gevolgd, tenzij anders met de instructeur overeengekomen, in vakanties of op feestdagen of bij ziekte.

Artikel 2 – Afzegging rijles

2.1 Het afzeggen van een rijles dient te geschieden door middel van telefoon, e-mail of sms.
2.2 Indien contact methoden vermeld in artikel 2.1 niet aankomen bij de instructeur of rijschool, en dus niet beantwoord of bevestigd worden, zijn ze niet geldig en is er derhalve geen sprake van afzegging van de les.
2.3 Indien de rij-instructeur het vermoeden heeft dat de cursist door wat voor een omstandigheden dan ook niet in staat is een motorvoertuig te besturen zal de rijles geen doorgang vinden of onmiddellijk worden afgebroken, waarbij de verplichting van het voldoen van de betreffende rijles blijft bestaan.
2.4 Bij verhindering dient de cursist minimaal 24 uur voordat de rijles aanvangt deze rijles af te melden, anders behoudt de rijschool zich het recht voor de gemiste rijles aan zich te laten voldoen.
2.5 De rij-instructeur kan een rijles afzeggen 24 uur voordat de les wordt afgenomen, daarvoor dient wel een geldige reden te zijn. Indien de les binnen 24 uur wordt afgezegd kan dit alleen in overleg met de cursist en moet er direct een nieuwe datum worden afgesproken.

Artikel 3 – Betaling

3.1 De cursist is verplicht de betaling van de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
3.2 De betalingen geschieden contant, per bankoverschrijving of via automatische incasso.
3.3 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles zonder aan artikel 2 te voldoen zal de volledige rijles in rekening worden gebracht.
3.4 De rijschool mag tijdens de rijopleiding niet de prijs verhogen, tenzij er langer dan een maand niet is gelest en er een prijswijziging is geweest (verhoging examen gelden)
3.5 De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken betalingstermijn is voldaan, zonder dat daar enige aanmaning voor nodig is.
3.6 Indien de cursist volgens artikel 3, lid 3.5, in gebreke blijft, zal zonder aanmaning vanaf vervaldatum 2% rente per maand in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag.
3.7 Bij facturering en/of in gebreke blijven van betaling worden administratiekosten in rekening gebracht à zeven euro en vijftigcent. Bij herhaling van het in gebreke blijven zal er een gerenommeerd gerechtsdeurwaarders kantoor ingeschakeld worden, met alle verhogingen die daar bij komen. Wettelijk € 48.- excl. BTW
3.8 Bij niet tijdige betalingen zal de rijschool alle lessen en eventuele toetsen of examens staken waarbij de eventuele schade of extra kosten op de leerling zullen worden verhaald.
3.9 Indien betaling plaatsvindt in termijnen, dienen alle betalingen zonder aanmaning synchroon te lopen met de afgenomen rijlessen en vooraf te worden voldaan, zie 3.1.

Artikel 4 – Verplichtingen cursist

4.1 De cursist dient alle door de rij-instructeur aanbevolen lessen te volgen, indien dit niet het geval is vervallen alle eventuele aanspraken op vergoeding of garantie, indien aanwezig. Tenzij de instructeur in overleg met de cursist anders beslist, of het examen door omstandigheden wordt vervroegd of verlaat.
4.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken plaats, datum en tijd van de les.
4.3 De cursist dient alle aanwijzingen gegeven door de rij-instructeur tijdens de rijles op te volgen, anders is de instructeur gerechtigd de rijles afbreken.

Artikel 5 – Verplichtingen rijschool

5.1 De proefles is altijd gratis indien er een pakket wordt afgenomen, (wanneer er losse lessen worden afgenomen zal/kan de proefles als losse les worden gezien).
5.2 De te veel door de cursist betaalde rijlessen worden binnen 14 dagen na het behalen van het examen door de rijschool terugbetaald.
5.3 De datum van de tussentijdse toets of het examen wordt minimaal 1 week van tevoren bekend gemaakt en staat op naam, en kan dus niet meer gewijzigd worden.
5.4 De cursist lest in een door het CBR goedgekeurd lesvoertuig, waarvan alle wettelijke verplichtingen zijn voldaan. Indien voor of tijdens het examen blijkt dat dit toch niet het geval is of de rijschool in gebreke is zal de toets of het examen kosteloos worden overgedaan.

Artikel 6 – Examens

6.1 Wanneer er door persoonlijke omstandigheden van de rij-instructeur of door weeromstandigheden uitstel van een examen optreedt, wordt deze kosteloos opnieuw aangevraagd door de rijschool zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
6.2 De cursist is bij uitstel van het examen geen kosten verschuldigd (excl. administratie kosten CBR à € 16,00), indien de cursist vanwege ziekte niet in staat is het examen af te leggen en hij/zij binnen 7 dagen na de geplande examendatum een doktersverklaring kan overleggen. Of bij het overlijden van een familielid tot en met de tweede graad binnen 4 dagen voor de dag van het praktijkexamen of als het praktijkexamen plaatsvindt op de dag van de uitvaart.
6.3 Indien bij het praktijkexamen blijkt dat de cursist niet over een geldig identiteitsbewijs beschikt of als de examinator het examen door nalatigheid van de cursist geen doorgang laat vinden, worden de gemaakte kosten op de cursist verhaald.
6.4 In geval van een examen volgend op losse lessen moeten de tussentijdse toets en het examen voor de aanvraag voldaan zijn.

Artikel 7 – Voorwaarden examengarantie

7.1 Indien er sprake is van een examengarantie moet het bedrag van de garantie bij de eerste betaling worden voldaan.
7.2 Indien er niet voor examengarantie is gekozen voor de tiende les van het gekozen pakket kan er geen examengarantie meer aangekocht worden.
7.3 Ook tijdens het gebruik van een examengarantie bepaalt de instructeur het aantal lessen, en moet er een tussentijdse toets afgenomen worden.
7.4 Tussen de toets en het examen moet er voldoende worden gelest, komt dit niet overeen met de mening van de instructeur dan zal er geen examen worden aangevraagd.
7.5 Wanneer de cursist van mening is dat hij/zij wel een examen wil aanvragen , moet de rijschool in deze worden ingelicht, en worden beide door de rijschool gehoord, indien de cursist geen geldige reden heeft zal het examen nog niet worden aangevraagd .
7.6 Wanneer er gebruikgemaakt wordt van de examengarantie i.v.m. een herexamen, moet er voldoende worden gelest om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, daarbij zal het advies van de rij-instructeur bindend zijn, met een minimaal aantal van zes lessen per herexamen.
7.7 Het aantal herexamens in het garantie pakket bevat drie reguliere herexamens bij het CBR, hieronder vallen dus niet de BNOR examens. Onder deze garantie valt wel het faalangstexamen, daarbij komen wel de extra kosten van het duurdere faalangstexamen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid cursist/rijschool

8.1 De cursist is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing met andere weggebruikers tijdens de proefles, de rijlessen of tijdens de toets/examen.
8.2 De rijschool is niet aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van opzet, nalatigheid of grove schuld door de cursist.
8.3 De rijschool is niet aansprakelijk ingeval van schade aan derden, door gebruik van alcohol of verdovende middelen of door medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
8.4 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequentie, indien de cursist ondanks zijn/haar eigen verklaring onbevoegd is een motorvoertuig te besturen.
8.5 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere overtredingen, indien de cursist duidelijk gewaarschuwd is door de rij-instructeur, en dit negeert.

Artikel 9 – Beëindiging opleiding

9.1 De rijschool kan de rijopleiding beëindigen wanneer de cursist in gebreke blijft of wanneer de persoonlijke verstandhouding tussen de cursist en instructeur zodanig is verstoord dat ondanks bemiddeling van de rijschool de verstandhouding verstoord blijft en daardoor de kwaliteit van lessen niet het beoogde doel halen.
9.2 De cursist kan de rijopleiding schriftelijk beëindigen om medische reden wanneer er redelijkerwijs niet verwacht word dat die reden zal veranderen, en er binnen zeven dagen een schriftelijke doktersverklaring aan de rijschool wordt overhandigd, de rijschool zal in dat geval de teveel betaalde lessen terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de doktersverklaring.

 

Proefles aanvragen?

Om te kijken of onze rijschool bij je past, kan je een vrijblijvende proefles bij ons aanvragen. Bel 0623 973 758 of klik op onderstaande knop en vul ons formulier in.