Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bij onze rijschool gekochte lespakketten of examens.

Algemene Voorwaarden Rijschool Rob Dekker

Algemeen:
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen voor de categorie A,B,BE en de daarbij behorende CBR /BNOR/Faalangst examens.

Artikel 1, Rijopleiding
De rijopleiding omvat lessen gegeven door bevoegde rij-instructeurs.
1,1 Alle lessen hebben een duur van 45 minuten en worden in blokuren afgenomen
1,2 De cursist moet bevoegd zijn om rijles te mogen volgen , èn bevoegd zijn om te mogen rijden.
1,3 De rijlessen moeten minimaal 1 maal per week worden gevolgd (tenzij anders met de .
instructeur overeengekomen , in vakantie`s of op feestdagen of bij ziekte

Artikel 2, Afzegging rijles
Het afzeggen van een rijles geschiedt door middel van telefoon , e-mail of sms ,
2,1 Indien de drie bovenstaande contact methoden niet aan komen bij de instructeur of
rijschool ,en dus niet beantwoord of bevestigd worden , zijn ze niet geldig.
.
2,2 Indien de rij-instructeur het vermoeden heeft dat de cursist door
wat voor een omstandigheden dan ook niet in staat is een motorvoertuig
te besturen zal de rijles geen doorgang vinden of onmiddellijk worden afgebroken ,waarbij
de verplichting van het voldoen van de bewuste rijles blijft bestaan.
2,3 Bij verhindering dient de cursist minimaal 24 uur voordat de rijles aanvangt deze rijles af te
melden , anders behoudt de rijschool zich het recht voor de gemiste rijles aan zich te laten
voldoen.

2,4 De rij-instructeur kan een rijles afzeggen 24 uur voordat de les wordt afgenomen , daarbij
moet wel een geldige reden aanwezig zijn , indien de les binnen deze 24 uur
wordt afgezegd kan dit alleen in overleg met de cursist en moet er gelijk een nieuwe datum
worden afgesproken .

Artikel 3, Betaling
Betaling verplichting
3,1 De cursist is verplicht de betaling van de rijopleiding vòòr het afgesproken betalingstermijn
te voldoen.
3,2 De betalingen geschieden contant , per bankoverschrijving of met automatische incasso.
3,3 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles zonder aan artikel 2 te voldoen zal de
volledige rijles in rekening worden gebracht.

3,4 De rijschool mag tijdens de rijopleiding niet de prijs verhogen , tenzij er langer dan een
maand niet is gelest en er een prijswijziging is geweest ( verhoging examen gelden )

3,5 De cursist is in gebreken wanneer de betaling niet voor het afgesproken betalingstermijn is
voldaan , zonder dat daar enige aanmaning voor nodig is.

3,6 Indien de cursist volgens artikel 3lid3,5 ingebreken blijft , zal zonder aanmaning vanaf
vervaldatum 2% rente per maand in rekening worden gebracht over het openstaande
bedrag .

3,7 Bij facturering en/of Ingebreken blijven van betaling worden administratie kosten inrekening gebracht à zeveneuro en vijftigcent , bij herhaling van het in gebreken blijven
zal er een gerenommeerd gerechtsdeurwaarders kantoor ingeschakeld worden , met alle verhogingen die daar bij komen.Wettelijk € 48.- excl. BTW

3,8 Bij niet tijdige betalingen zal de rijschool alle lessen en eventuele toetsen of examens
staken waarbij de eventuele schade of extra kosten op de leerling zullen worden verhaald.

3,9 Alle betaling , indien deze in termijnen worden voldaan , dienen zonder aanmaning synchroon
te lopen met de afgenomen rijlessen en vooraf te worden voldaan , zie 3,1.

Artikel 4. Cursist
Verplichtingen cursist
4,1 De cursist dient alle door de rij-instructeur aanbevolen lessen te volgen , indien dit niet het
geval is vervallen alle eventuele aanspraken op vergoeding of garantie , indien aanwezig .
mits de instructeur in overleg met de cursist anders beslist , of het examen door
omstandigheden wordt vervroegd of verlaat.
4,2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken lesplaats , datum en /of tijd.
4,3 De cursist dient alle aanwijzingen gegeven door de rij-instructeur tijdens de rijles op te volgen,
anders is de instructeur gerechtigd de rijles afbreken.

Artikel 5, Rijschool
Verplichtingen rijschool
5,1 De proefles is altijd gratis indien er een pakket wordt afgenomen , (wanneer er losse lessen
worden afgenomen zal/kan de proefles als losse les worden gezien).
5,2 De teveel door de cursist betaalde rijlessen worden binnen 14 dagen na het behalen
van het examen door de rijschool terug betaald
.
5,3 De datum van de tussentijdse toets of het examen wordt minimaal 1 week van tevoren
bekend gemaakt en staat op naam , en kan dus niet meer gewijzigt worden .
5,4 De cursist lest in een door het CBR goedgekeurd lesvoertuig , waarvan alle wettelijke
verplichtingen zijn voldaan ,
Indien voor of tijdens het examen blijkt dat dit toch niet het geval is of de rijschool in
gebreken is zal de toets of het examen kosteloos worden overgedaan .

Artikel 6, Examens
Doorgang Praktijkexamen
6,1 Wanneer er door persoonlijke omstandigheden van de rij-instructeur of door
weeromstandigheden uitstel van een examen optreedt , wordt deze kosteloos
opnieuw aangevraagd door de rijschool zonder dat dit extra kosten met zich
meebrengt .
6,2 De cursist is bij uitstel van het examen geen kosten verschuldigd , ( Excl. admin kosten Cbr € 16.00 )
indien de cursist vanwege ziekte niet in staat is het examen af te leggen en hij/zij binnen 7 dagen
na het examen een dokters verklaring kan overleggen .Bij het overlijden van een
familielid tot en met de tweede graad binnen 4 dagen voor de dag van het praktijkexamen
of op de dag van het praktijk examen wordt begraven/gecremeerd.
6,3 Indien er bij het praktijkexamen blijk dat de cursist niet over een geldig Identiteitsbewijs
beschikt of de examinator het examen door nalatigheid van de cursist geen doorgang
laat vinden , worden de gemaakte kosten op de cursist verhaald .
6,4 In geval van een examen bij losse lessen moeten de tussentijdse toets en het examen voor
de aanvraag voldaan zijn.

Artikel 7, Examengarantie
Voorwaarden examengarantie
7,1 Indien er spraken is van een examengarantie moet het bedrag van de garantie bij de eerste
betaling worden voldaan.
7,2 Indien er niet voor examen garantie is gekozen voor de tiende les van het gekozen pakket
kan er geen examengarantie meer aangekocht worden .
7,3 Ook tijdens het gebruik van een examengarantie bepaald de instructeur het aantal lessen ,
en moet er een tussentijdse toets afgenomen worden.
7,4Tussen de toets en het examen moet er voldoende worden gelest, komt dit niet overeen met
de mening van de instructeur dan zal er geen examen worden aangevraagd
7,5Wanneer de cursist van mening is dat hij/zij wel een examen wil aanvragen , moet de
rijschool in deze worden ingelicht , en worden beide door de rijschool gehoord , indien
de cursist geen geldige reden heeft zal het examen nog niet worden aangevraagd .
7,6Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de examengarantie ivm. een herexamen , moet er
voldoende worden gelest om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken , daarbij zal
het advies van de rij-instructeur bindend zijn , met een minimaal aantal van zes lessen
perherexamen.
7,7 Het aantal herexamen in het garantie pakket bevat drie reguliere herexamen bij het
CBR , hieronder vallen dus niet de BNOR examens , wel onder deze garantie valt het
faalangstexamen , daarbij komen wel de extra kosten van het duurdere faalangstexamen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid cursist /rijschool
8,1 De cursist is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing met andere
weggebruikers tijdens de proefles , de rijlessen of tijdens de toets/examen.
8,2 De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van opzet , nalatigheid
of grove schuld door de cursist
8,3 De rijschool is niet aansprakelijk ingeval van schade aan derden , door gebruik van alcohol
of verdovende middelen of door medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
8,4 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequentie , indien
de cursist ondanks zijn/haar eigen verklaring onbevoegd is een motorvoertuig te besturen.
8,5 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere overtredingen , indien de cursist
duidelijk gewaarschuwd is door de rij-instructeur , en dit negeert.

Artikel 9, Beëindiging
Beëindiging opleiding
9,1 De rijschool kan de rijopleiding beëindigen wanneer de cursist in gebreken blijft of wanneer
de persoonlijke verstandhouding tussen de cursist en instructeur zodanig is verstoord dat
ondanks bemiddeling van de rijschool de verstandhouding verstoort blijft en daardoor de
kwaliteit van lessen niet het beoogde doel halen .
9,2 De cursist kan de rijopleiding schriftelijk beëindigen om medische reden wanneer er
redelijkerwijs niet verwacht word dat die reden zal veranderen , en er binnen zeven dagen
schriftelijk een dokters verklaring aan de rijschool wordt overhandigd , de rijschool zal in
dat geval de teveel betaalde lessen terug betalen binnen 14 dagen na de dokters verklaring.

Proefles aanvragen?

Om te kijken of onze rijschool bij je past, kan je een vrijblijvende proefles bij ons aanvragen. Bel 0623973758 of klik op onderstaande knop en vul ons formulier in.